1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Formulare studenti licenta

www.euro200.ro

PROGRAMUL “EURO 200”

(ajutor financiar destinat achizitionarii unui calculator personal nou)

 

     Studentii interesati de obtinerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achizitionarii unui calculator (Legea nr.269/2004 si HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultatii de care apartin. Dosarul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- cerere tip - Descărcați aici documentul MS Word;

- actul de identitate al studentului care aplica (original si copie) ;

- copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de nastere ale celorlalti membrii ai familiei;

- adeverinta de la unitatile/institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

- acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii, respectiv MARTIE 2020 (adeverinte salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverinte cu veniturile agricole);

- declaratii notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizeaza nici un venit;

- declaratia pe propria raspundere a studentului, autentificata de notar, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut (250 lei) si ca dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;

- adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (facultate) din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii, cu exceptia studentilor din anul I, pentru care se va elibera doar o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student;

-ancheta sociala, emisa de autoritatile locale abilitate pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei.

La depunerea dosarului secretariatul facultatii îi va elibera studentului un document care sa ateste primirea dosarului. În cazul în care în termen de 48 de ore lucratoare de la transmiterea documentelor la adresa menționată studentul nu primește răspuns cu nr. de înregistrare vă rugăm să ne contactați telefonic la nr.0251411317.

IMPORTANT:

         - toate actele vor fi scanate și depuse prin poșta electronică la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

         - documentele scanate depuse electronic vor fi verificate și certificate cu originalele la momentul depunerii actelor originalelor, după ridicarea stării de urgență;

         - varsta maxima admisa a studentului: pana la 26 ani;

         - venitul brut/membru de familie: maxim 250 lei;

         - ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii;

TERMEN DE DEPUNERE ACTE 16 APRILIE 2020

        

Referitor repartizare burse de merit MASTER

Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an si program de studii.

Pentru medii egale, criteriul de departajare folosit a fost media anilor de studii la ciclul de licență.

Fondul de burse rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master astfel:

  1. Burse sociale
  2. Burse de merit (cf art.20 lit.j din Regulamentul de burse; la medii egale s-a aplicat criteriul de departajare specificat).

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul FEAA conform programului cu publicul, în ziua de 12 noiembrie 2018.

Listele nominale cu studenții bursieri (pentru descărcat)

VIzualizare

Cerere lucrare de licență

Documentul (MS Word) se va lista și se va completa și semna de către student. De asemenea se va viza de către conducătorul științific

Cerere inscriere licenta si Declaratie originalitate lucrare

Documentul (PDF) se va lista față verso și se va completa și semna de către student

Referat asupra lucrării de licență

Documentul (PDF) se va lista, se va completa cu datele proprii de către student și se va prezenta profesorului pentru acordarea calificativelor.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.