1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere master 2019


CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Prezentul document se constituie ca anexă la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2019-2010, al Universității din Craiova.

SECȚIUNEA 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

1.1 În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de masterat din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice. Toate domeniile de studii de masterat și toate programele de studii incluse în fiecare domeniu sunt acreditate de către ARACIS, obținând în urma evaluării calificativul grad de încredere.

1.2 Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2019-2020

 

Informații importante

Coperta fata ghid 2018 x 100

Ghidul candidatului Master

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DIN CARE

Număr locuri taxă

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ IF/ID/FR

Număr locuri repartizate Buget

Număr locuri Rromi

Informatică economică

Managementul afacerilor electronice (A) IF

 22    13

Contabilitate

Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (A) IF

 23    27

Audit și consultanță în afaceri (A) IF

 25    10

Management contabil, expertiză și audit (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 20    20

Economie și afaceri internaționale

Economie și administrarea afacerilor internaționale (în lb. engleză) (A) IF

 15    10

Economie și afaceri europene (A) IF

 18    17

Finanțe

Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (A) IF

 21    19

Finanțe și administrarea afacerilor (A) IF

 21    29

Management financiar-bancar (A) IF

 16    9

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în lb. engleză) (A) IF

     20

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 15    20

Mangement

Managementul afacerilor (A) IF

 20    30

Managemetul organizației (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

 15  1  25

Managementul organizațiilor publice (A) IF

 7    23

Managementul resurselor umane (A) IF

 15    20

Marketing

Marketing și comunicare în afaceri (A) IF

22     18

TOTAL

 275

 1

 310

   

 

SECȚIUNEA 2. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

2.1 Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

 • Fişa de înscriere (se completează electronic și se semnează de către candidat la înscrierea în baza de date);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în copii legalizate sau copii simple, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens, cu condiția prezentării originalului;
 • Diploma de licență/echivalentă însoţită de foaia matricolă sau adeverința tip pentru absolvenții promoției 2018-2019, în copie legalizată sau copie simplă, certificarea conformității cu originalul făcându-se de către membrii comisiei de admitere, cu condiția prezentării originalului;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată, existând posibilitatea ca legaliza­rea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere a facultăţii, cu condiția prezentării originalului;
 • Certificatul de căsătorie (pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele), în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de admitere a facultăţii, dacă se prezintă originalul);
 • Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor programe de studii de master ale instituțiilor de învățământ superior;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă, eliberată de o organizaţie legal constituită, din care să rezulte că per­soa­na în cauză este de etnie rromă;
 • Copie C.I./B.I.;
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de plata taxei de înscriere.

2.2 La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

SECȚIUNEA 3. CATEGORIILE DE CANDIDAȚI SCUTIȚI DE TAXA DE ÎNSCRIERE

3.1 Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

3.2 Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

SECȚIUNEA 4. CALENDARUL ADMITERII

4.1 Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

 1. Sesiunea Iulie 2019
 • 10 - 15.07.2019 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 16.07.2019 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 17 - 18.07.2019 – susținerea probei de evaluare (interviu);
 • 19.07.2019 – afișarea rezultatelor pațiale;
 • 19 - 22.07.2019 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 23.07.2019 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 24 - 25.07.2019 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 19 - 25.07.2019 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați admiși care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de studii până la data de 25 iulie își pierd locul ocupat prin concurs.
 • 03 octombrie – 10 octombrie 2019 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.
 1. Sesiunea Septembrie 2019 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2019)
 • 16 - 18.09.2019 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 18.09.2019 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 19.09.2019 – susținerea probei de evaluare (interviu);
 • 20.09.2019 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 21 - 24.09.2019 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin depunerea actelor de studii în original sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
 • 25.09.2019 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afişarea rezultatelor finale;
 • 25 - 26.09.2019 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
 • 21 - 26.09.2019 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați admiși care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de studii până la data de 26 septembrie își pierd locul ocupat prin concurs.
 • 03 octombrie – 10 octombrie 2019 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

SECȚIUNEA 5. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

5.1 Admiterea la ciclurile de studii universitare de master se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

CRITERII DE ADMITERE

5.2 Pentru ocuparea atât a locurilor finanțate de la buget, cât și a celor cu taxă, toți candidații, vor susține o probă de evaluare (interviu) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Bibliografia și suportul teoretic asociat aferente probei vor fi afișate pe site-ul facultății.

5.3 Candidații care au optat pentru programe de studii în limba engleză vor susține această probă în limba engleză.

5.4 Interviul constă în susținerea de către candidați, în fața comisiei, a două subiecte din suportul teoretic asociat ce însoțește bibliografia aferentă probei. Pentru formularea răspunsului, fiecare candidat are la dispoziție 15 minute.

5.5 Proba de evaluare (interviu) este eliminatorie, fiind apreciată de comisia de admitere prin notă. Nota minimă de promovare a probei este 5 (cinci).

5.6 Media generală de admitere (Ma) se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la proba de evaluare (interviu) (Ni) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:

 Ma = Ni ∙ 0,3 + Ml ∙ 0,7

Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

5.7 Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și strict în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.

5.8 Bibliografia și suportul teoretic asociat aferente probei de evaluare (interviu), sunt prezentate în Anexa nr. 1 (pentru programele de master în lb. română), și în Anexa nr. 2 (pentru programele de master în lb. engleză).

5.9 Atât pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget, cât și pentru cele de la taxă, candidații ce optează pentru un program cu predare în lb. engleză, vor susține o probă de competență lingvistică. În cadrul acesteia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție 15 minute.

5.10 Proba este eliminatorie, fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

5.11 Tematica pentru susţinerea probei de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr. 3.

5.12 Candidații care au optat pentru programe de studii în limba engleză și prezintă o copie a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

De asemenea, candidaţii care au absolvit cu diplomă de licență un program de studii cu limba de predare engleză, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

5.13 Conformitate cu originalul a diplomei respective este certificată de către comisia de admitere pe facultate (pe baza actului original).

5.14 Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în ordinea:

 • media anilor de studii din facultate;
 • nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă;
 • în caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

5.15 La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2019-2020.

5.16 Candidații care nu au fost declarați admiși datorită depășirii capacității de școlarizare vor primi statutul de ”candidați în așteptare”, vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor de către candidații admiși, în termenele prevăzute.

5.17 În situaţia în care la un program de studii nu se înscrie numărul minim de candidaţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.

5.18 Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat și licență sau echivalente în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

5.19 În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs și consilierea candidaților în vederea înscrierii;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date prin completarea fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs.

SECȚIUNEA 6. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

6.1 Pentru înscrierea la forma de învățământ cu frecvență se plătește o taxă de înscriere.

6.2 Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

6.3 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată (500 lei) din taxa de şcolarizare.

6.4 Taxele aprobate pentru anul universitar 2019-2020 sunt:

 • taxă de înscriere  - 100 lei;
 • taxă de înmatriculare - 150 lei;
 • taxă de şcolarizare - 3.000 lei.

SECȚIUNEA 7. CONSTITUIREA COMISIEI DE ADMITERE

7.1 La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşedintele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

7.2 Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

7.3 Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • în vederea afișării, validează rezultatele Concursului de admitere și prezintă domnului Rector, spre a fi semnate, listele cu candidații declarați admiși, respectiv respinși;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

SECȚIUNEA 8. CALENDARUL AFIȘĂRII REZULTATELOR

Sesiunea Iulie 2019

 • 19.07.2019 – afișarea rezultatelor pațiale;
 • 23.07.2019 – afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea Septembrie 2019

 • 20.09.2019 – afişarea rezultatelor parţiale;
 • 25.09.2019 – afişarea rezultatelor finale.

8.1 Afișarea rezultatelor se va face în zilele menționate, la “Panoul admiterii” situat la sediul facultății din clădirea centrală a Universității, la ora 16.00.

SECȚIUNEA 9. ANEXE

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.