Criterii de admitere master - 2021

 1. Admiterea pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență se organizează pe domenii de studii, prin concurs, pe baza următoarelor criterii:
 • Eseu motivational (apreciat de Comisia de admitere prin calificativul Admis/Respins);
 • Media generală de admitere, reprezentată de:
  • Media anilor de studii de licență (pondere de 75% din media de admitere);
  • Media examenului de licență (pondere de 25% din media de admitere).

Media generală de admitere este:


admmasterformula


în care:

 • Mani st - reprezintă media anilor de studii absolviți în ciclul de licență
 • Mlic – reprezintă media examenului de licență
 • Certificarea competențelor lingvistice (numai candidaților ce optează pentru programul de master cu predare în limba engleză Economie și administrarea afacerilor internațio­nale/ International Economics and Business Administration ).  

1.1. Pentru ocuparea atât a locurilor finanțate de la buget, cât și a celor cu taxă, toți candidații, vor prezenta la momentul înscrierii, un eseu motivațional ce va fi apreciat de către comisia de admitere prin calificativul admis/respins.

Modelul de eseu motivațional este prezentat în Anexa 1.

Candidații care au optat pentru programe de studii în limba engleză vor prezenta acest eseu redactat în limba engleză.

1.2. Certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză a candidaților este apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins și se va realiza printr-una din următoarele modalități:

 1. a) prin prezentarea unei copii a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92/computer-based (CBT) 237/paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului;
 2. b) prin prezentarea dovezii absolvirii cu diplomă de licență, a unui program de studii cu limba de predare engleză;
 3. c) prin prezentarea dovezii că pe perioada studiilor de licență, a fost urmată și promovată disciplina lb. engleză (disciplina apare înscrisă în suplimentul la diplomă);
 4. e) examen oral - în cadrul acestuia, candidații vor trebui să răspundă la un număr de zece întrebări din tematica aferentă probei. Pentru formularea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă. Tematica pentru proba de competenţă lingvistică este prezentată în Anexa nr.2.

Candidații care prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor fi declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

Candidații care nu prezintă una dintre dovezile menționate la punctele a), b), c), d), vor susține examenul oral, online, pentru certificarea competențelor lingvistice de limbă engleză.

 1. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (calculată conform pct. 1), conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și strict în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.
 2. Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în ordinea:
 • media anilor de studii din facultate;
 • nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă;
 • în caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.
 1. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2021-2022.
 2. În situaţia în care, la un program de studii, după cele două sesiuni de admitere, nu se înscrie numărul minim de candidați stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii vor fi repartizaţi la una dintre opţiunile următoare, exprimate prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit programul de studii.
 3. Candidații care nu au fost declarați admiși datorită depășirii capacității de școlarizare vor primi statutul de ”candidați în așteptare”, vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor de către candidații admiși, în termenele prevăzute.
 4. Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat și licență sau echivalente în original, la termenele fixate prin contractul-angajament își pierd locurile obţinute prin concurs.

ANEXA 1 - Modelul de eseu motivaționalModelul de eseu motivațional

ANEXA 2 - Tematica probei de competență lingvistică. Limba engleză

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.